பொருளடக்கத்திற்கு தாவுக

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர் பெருமக்கள் முப்பத்தி மூன்று பேர்

ஒக்ரோபர் 17, 2009

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர் பெருமக்கள் முப்பத்தி மூன்று பேர்

ஓம்
சங்ககாலப் பெண் புலவர்கள்.
அள்ளூர் நன்முல்லையார்
ஆதி மந்தியார்
ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
ஓரம் போகியார்
ஔவையார்
கச்சிப்பேட்டு நாகையார்
கழார்க்கீரன் எயிற்றியார்
காக்கைப் பாடினியார் நச்சோள்ளையார்
காவற்பெண்டு
காமக்கணி பசலையார்
குறமகள் இளவெயினியார்
குறமகள் குறிஎயினியார்.
குமிழி ஞாழலார் நப்பசலையார்
நக்கண்ணையார்
நன்னாகையார்
நெடும்பல்லியத்தை
பக்குடுக்கை நன்கணியார்
பூங்கண் உத்திரையார்
பூதப்பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப் பெண்டு
பெரெயில் முறுவலார்
பேயார்
பேய்மகள் இளவெயினியார்
பொதும்பில் புல்லாளங் கண்ணியார்
பொன்முடியார்
மதுரை ஓலைக்கடையத்தார் நல்வெள்ளையார்
மாரிப்பித்தியார்
மாறலோகத்து நப்பசலையார்
முள்ளியூர்ப் பூதியார்
வருமுலையாரித்தி
வெறியாடிய காமக் கண்ணியார்
வெள்ளி வீதியார்
வெண்ணிக் குயத்தியார்
வெண்மணிப் பூதியார்

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர் பெருமக்கள் முப்பத்தி மூன்று பேர்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
நன்றி”தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் இலக்கியமும்”(மு.அப்பாஸ்மந்திரி)
ஓம் வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம்.

0 comments

From → Litrature

One Comment
 1. புலவர் பெருமக்கல் (Great People of Poet)
  http://ulikininpin09.tumblr.com/

  புலவர் பெருமக்கல்
  (Great People of Poet)

  [01] அஞ்சியார் =
  அஞ்சில் அஞ்சியார்
  [02] அனிலார் =
  அனிலாடு முன்ரிலார்
  [03] அவ்வய்யார்
  [04] ஆதியார் =
  ஆதிமந்தியார்
  [05] ஆரித்தியார் =
  வருமுலய்யாரித்தியார்
  [06] உத்திரய்யார் =
  பூங்கன் உத்திரய்யார்
  [07] ஊட்டியார்
  [08] ஊன்பொதிப் பசுங்கூடய்யார்
  [09] எயிட்ரியார் =
  கலார்க்கீரன் எயிட்ரியார்
  [10] எயினியார் =
  (1) குரிஞ்சி மகலார் இலவெயினியார்
  (2) குரிஞ்சி மகலார் குரிப்பெயினியார்
  (3) பேய்ப் பாடினியார் இலவெயினியார்
  [11] ஓரம்போகியார்
  [12] ஓரில்பிச்சய்யார்
  [13] கன்னகய்யார் =
  (1) தாயங் கன்னகய்யார்
  (2) பொதும்பில் புல்லாலங் கன்னகய்யார்
  (3) னக்கன்னகய்யார்
  (பெருங்கோலினாய்க்கர் மகலார் னக்கன்னகய்யார்)
  (4) முடத்தாமக் கன்னகய்யார்
  (5) வெரிபாடிய கன்னகய்யார்
  [14] காவல்பென்டு
  [15] சாத்தியார் =
  ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
  [16] செல்லய்யார் =
  காக்கய்ப் பாடினியார் னல்செல்லய்யார்
  [17] தய்யலார் =
  னெடும்பல்லியத்தய்யார்
  [18] பசலய்யார் =
  (1) காமக்கனிப் பசலய்யார்
  (2) குமுலியார் னப்பசலய்யார்
  (3) போந்தய்ப் பசலய்யார்
  (4) மாரோக்கத்து னப்பசலய்யார்
  [19] பாரி மகலிர்
  [20] பித்தியார் =
  (1) ஊன்பித்தய்யார்
  (2) மாரிப்பித்தியார்
  [21] பூதியார் =
  (1) முல்லியூர்ப் பூதியார்
  (2) வென்பூதியார்
  (3) வென்மனிப் பூதியார்
  [22] பெருங்கோப்பென்டு
  [23] பொன்னியார் =
  (1) பொன்மனியார்
  (2) பொன்முடியார்
  [24] னாகய்யார் =
  (1) அஞ்சி அத்தய் மகலார் னாகய்யார்
  (2) கச்சிப்பேட்டு னல்னாகய்யார்
  (3) னல்னாகய்யார்
  [25] னெட்டிமய்யார்
  [26] முருவலார் =
  பேரெயில் முருவலார்
  [27] முல்லய்யார் =
  அல்லூர் னன்முல்லய்யார்
  [28] வென்னியார் =
  வென்னிக் குயத்தியார்
  [29] வெல்லியார் =
  (1) மதுரய் மேலய்க்கடய்யத்தார் னல்வெல்லய்யார்
  (2) னல்வெல்லியார்
  (3) வெல்லிவீதியார்

  —————————————————-
  —————————————————-

  மொத்த என்னிக்கய் = புலவர்: 46, பாடல்: 300.

  —————————————————-
  —————————————————-

  —————————————————————————-

  பார்வய்: வலய்ப்பூ (tumblr.com)
  [1] தமிலரின் தேசியக் கொடி (National Flag of Tamilar)
  http://gvetrichezhian.tumblr.com/
  [2] வரிவடிவமும் ஒலிவடிவமும் (Line Format & Sound Format)
  http://gvetrichezhian01.tumblr.com/
  [3] கனினி அகரமுதலி (computer dictionary)
  http://gvetrichezhian02.tumblr.com/
  [4] கூ+தமிலு (G+TAMILU)
  http://gvetrichezhian03.tumblr.com/
  [5] சொல்லாக்கம் (Word Formation)
  http://ulikininpin04.tumblr.com/
  [6] இலக்கியக் காட்சி (Literary Scene)
  http://ulikininpin05.tumblr.com/
  [7] கூ+தமிலு பாகம்:2 (G+TAMILU Part:2)
  http://ulikininpin06.tumblr.com/
  [8] கூ+தமிலு பாகம்:3 (G+TAMILU Part:3)
  http://ulikininpin07.tumblr.com/
  [9] என விரும்பினோம் (Desired As)
  http://ulikininpin08.tumblr.com/

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: